Środki Trwałe

Moduł ST zawiera funkcje związane z obsługą środków trwałych (również pozabilansowo) i wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja środków trwałych oparta jest o ewidencję dokumentów obrotu środkami trwałymi (OT, LT, MM). Na podstawie dokumentów obrotami środkami trwałymi powstają zapisy w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz powstaje plan amortyzacji i umorzenia.

Moduł umożliwia naliczanie amortyzacji umorzenia w oparciu o metodę liniową i degresywną. Moduł STuwzględnia limit wartości środka trwałego, dla którego amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodu.

Funkcje modułu ST:

  • ewidencja dokumentów obrotu środkami trwałymi,
  • przeglądanie księgi inwentarzowej (z możliwością wyboru okresu obrachunkowego),
  • tworzenie planu amortyzacji i umorzenia (oraz korygowanie planu),
  • tworzenie noty amortyzacyjnej,
  • sprawozdawczość (obrót środkami trwałymi, plan amortyzacji i umorzenia, miesięczne oraz roczne umorzenie i amortyzacja),

Moduł ST stanowi analitykę w stosunku do modułu FK (dokumenty obrotu środkami trwałymi oraz noty amortyzacji i umorzenia podlegają księgowaniu syntetycznemu w module FK),