Ewidencja naliczonego i wniesionego wkładu budowlanego

Moduł WKŁADY zawiera funkcje związane z ewidencją należnych i wniesionych przez członków Spółdzielni wkładów mieszkaniowych (budowlanych i lokatorskich).

Funkcje modułu WKŁADY:

 • ewidencja członków Spółdzielni (oczekujących na mieszkanie i zajmujących lokal, mieszkania, domki, garaże, lokale handlowe),
 • ewidencja należnego wkładu (oraz strona opisowa konta),
 • generowanie wydruków (informacja dla członka Spółdzielni),
 • księgowanie należnego wymiaru wkładu na koncie rozrachunkowym,
 • kartoteki rozrachunków z członkami Spółdzielni,
 • windykacja,
 • sprawozdawczość,
 • waloryzacja wkładu wg starych i nowych zasad (z pełnym i niepełnym wkładem),
 • korespondencja seryjna,
 • system księgowania wkładów, udziałów i wpisowego,
 • łączenie kont (przeksięgowania, zamiana),

Moduł WKŁADY wykorzystuje podstawową bazę danych modułu EZB. Moduł WKŁADY dostarcza danych syntetycznych do modułu FK. Dostęp do modułu WKŁADY oraz jego funkcji  możliwy jest jedynie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Program umożliwia generowanie poniższych zestawień:

 • zestawienie obrotów i sald na koniec wybranego miesiąca – zostaną wyznaczone narastająco obroty całkowite oraz saldo końcowe dla wszystkich kont syntetycznych dla określonego roku oraz miesiąca. Wydruk udostępni również sumy kwot pogrupowane względem trzycyfrowej syntetyki. Na końcu wydruku znajdzie się suma po wszystkich kontach,
 • zestawienie wprowadzonych dokumentów – prezentuje zbiór pozycji dokumentów wprowadzonych w określonym okresie. Dane prezentowane na wydruku mogą być posortowane na wiele różnych sposobów. Zestawienie zaprezentuje następujące informacje: typ dokumentu, numer dokumentu, datę dokumentu, konto, kwotę WN, kwotę MA, opis pozycji oraz nazwisko członka Spółdzielni. Zaznaczenie opcji „Pokaż zestawienie rozszerzone” spowoduje rozszerzenie prezentowanych danych o adres członka Spółdzielni,
 • zestawienie bilansu zamknięcia – prezentuje stan kont określonych członków Spółdzielni na koniec wybranego roku. Zestawienie zaprezentuje następujące informacje: numer konta wraz z opisem, saldo końcowe Wn oraz saldo końcowe Ma. Pod danymi szczegółowymi dotyczącymi wartości na kontach szczegółowych umieszczone zostaną podsumowania dla analityki wybranego konta wraz z nazwiskiem oraz adresem członka Spółdzielni. zaznaczenie opcji „Pokaż zestawienie rozszerzone” spowoduje rozszerzenie prezentowanych danych o : bilans otwarcia Wn, bilans otwarcia Ma, obroty całkowite Wn oraz obroty całkowite Ma,