Finansowo – księgowy

Kompleksowy program finansowo – księgowy pozwala na ewidencję dokumentów księgowych wraz z prowadzeniem rozrachunków na kontach  rozrachunkowych. Wprowadzone dokumenty są na bieżąco prezentowane w kartotece obrotów  i sald oraz na analityce kont księgowych. Program finansowo – księgowy jest w pełni zintegrowany z systemem zarządzania nieruchomościami. Wspólna baza danych dla całego systemu pozwala na transmisje z modułów: Czynsze, SGM, ST, EAK.

Moduł FK umożliwia miedzy innymi:

 • generowanie szeregu zestawień i sprawozdań,
 • przenoszenie BO z roku poprzedniego – możliwość stworzenia wydruku przed przeksięgowaniem,
 • przeksięgowania kosztów na podstawie zadanego okresu obrachunkowego oraz kont księgowych; możliwość tworzenia własnych szablonów na podstawie których nastąpi dekretacja,
 • sprawdzenie zgodności zespołu kont 4XX i kont 5XX na poziomie dokumentu oraz możliwość wyszukania dokumentów, w których ta niezgodność występuje,

Moduł EAK zawiera funkcje niezbędne do ewidencji i sprawozdawczości zakupów powiązanych bezpośrednio z poszczególnymi nieruchomościami. Koszty podlegające ewidencji w module EAK dotyczą eksploatacji, remontów i świadczeń.

Moduł EAK umożliwia ewidencję faktur zakupu oraz poleceń księgowania. Dla każdego dokumentu możliwe jest przypisanie poszczególnych pozycji kosztów do odpowiednich nieruchomości. Dla faktur zakupu prowadzona jest ewidencja VAT.

Moduł EAK podstawową bazę danych dotyczących nieruchomości czerpie z modułu EZB. Moduł EAK stanowi analitykę w stosunku do modułu FK podsystemu  finansowo – księgowego. Moduł EAK dostarcza modułowi MEDIA dane dotyczące kosztów świadczeń przypisanych do danego okresu rozliczeniowego.

Podstawowe funkcje modułu EAK:

 • konfiguracja (plan analityki kosztów),
 • ewidencja dokumentów zakupu,
 • ewidencja poleceń księgowania,
 • zestawienia kosztów,
 • rejestry VAT,

Moduł EAK umożliwia ewidencję kosztów dla każdej nieruchomości z podziałem na koszty:

 • eksploatacji,
 • remontów,
 • świadczeń,

Moduł EAK czerpie dane dotyczące przychodów z modułu CZ (Czynsze) – co umożliwia zestawienie dla każdej nieruchomości i zbiorczo kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji, remontów i świadczeń.