Gospodarka magazynowa i sprzedaż

Moduł SGM zawiera funkcje niezbędne do ewidencji ilościowo – wartościowej obrotu magazynowego oraz ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży.

Praca modułu SGM opiera się o zdefiniowane przez użytkownika magazyny i punkty sprzedaży oraz zdefiniowaną przez użytkownika kartotekę towarów i kartotekę usług.

Funkcje modułu SGM:

  • konfiguracja (magazyny, punkty sprzedaży, towary, usługi, rodzaje dokumentów magazynowych, rodzaje dokumentów sprzedaży),
  • ewidencja dokumentów magazynowych (PZ, WZ, RW),
  • przegląd stanów magazynowych,
  • ewidencja dokumentów sprzedaży (Faktura, Faktura korygująca),
  • sprawozdawczość statystyczna sprzedaży,
  • sprawozdawczość VAT,
  • wydruki i zestawienia,

Moduł SGM stanowi analitykę w stosunku do modułu FK (dane ilościowo – wartościowe obrotu magazynowego i sprzedaży oraz rozrachunków podlegają syntetycznemu księgowaniu w module FK). Współpraca z FK odbywa się w trybie on-line lub wsadowo. Automatycznie tworzone są rejestry  VAT sprzedaży i korekt sprzedaży oraz ewidencja rozrachunków.