KADRY I PŁACE

Moduł KADRY zawiera funkcje związane z obsługą danych kadrowych pracowników podmiotu gospodarczego. Podstawowe dane identyfikacyjne i adresowe pracownika rozszerzone są o informacje dodatkowe, dotyczące wykształcenia, umiejętności, szkoleń, członków rodziny oraz stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Oprócz danych dotyczących pracownika, w module KADRY ewidencji podlegają informacje o zatrudnieniu (historycznym i bieżącym) pracownika wraz z podstawowymi informacjami o warunkach zatrudnienia.

Dane zgromadzone w module KADRY stanowią podstawową bazę danych dla modułu PŁACE.

PŁACE – obsługa płac

Moduł PŁACE zawiera funkcje niezbędne do naliczania płac dla pracowników podmiotu gospodarczego.

Program umożliwia tworzenie podstawowej listy płac i list dodatkowych. Podstawowe dane o pracowniku, warunkach zatrudnienia pracownika (okres zatrudnienia, system wynagradzania, stawka, premia) oraz o nieobecnościach i nadgodzinach w danym miesiącu moduł PŁACE pobiera z modułu KADRY.

Program umożliwia wydruk list płac, indywidualnych informacji o zatrudnieniu oraz niezbędnych sprawozdań i zestawień.

Wartości finansowe związane z listą płac (koszty, rozrachunki z pracownikami) podlegają księgowaniu w module FK (na podstawie parametrów wprowadzonych przez użytkownika).

Modułu PŁACE umożliwia wydruk dokumentów PIT oraz współpracuje z programem „Płatnik” w celu elektronicznej wymiany danych z ZUS.